Tìm thêm theo chủ đề:

Chủ đề: Management

Chủ đề: Study and teaching

Tác giả: Dương, Thu Thủy

Tác giả: Koha Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt Koha Common trên Ubuntu 12.04.2
Hướng dẫn cài đặt Koha bằng Tarball trên Ubuntu 12.04.2
Hướng dẫn cài đặt Koha 3.16 bằng Tarball trên Ubuntu 14.04
Hướng dẫn cài đặt Koha 3.16 common trên Ubuntu 14.04
Hướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Hướng dẫn sử dụng Phân hệ OPAC - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Hướng dẫn sử dụng Phân hệ bạn đọc - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Hướng dẫn Quản trị hệ thống - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Hướng dẫn phân hệ Cơ sở dữ liệu khóa học - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Hướng dẫn sử dụng Phân hệ biên mục - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Hướng dẫn thiết lập chính sách lưu thông - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Hướng dẫn sử dụng Phân hệ bổ sung - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Ubuntu server
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu server qua VMWare Workstation
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Desktop qua VMWare Workstation
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Desktop
Hướng dẫn sử dụng Phân hệ Ấn phẩm định kỳ - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Hướng dẫn cấu hình hệ thống - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Hướng dẫn Quản trị hệ thống - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Hướng dẫn đăng tải tin tức lên Koha 3.16

Định dạng: Book

Định dạng: Serial