Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education

Lưu vào:
Tác giả chính: United Nations Educational, Scientifi and Cultural Organization
Đồng tác giả: UNESSCO
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : United Nations Educational, Scientifi and Cultural Organization 2017
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11461/303
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!