Human resources abstracts.

Lưu vào:
Nhan đề trước:Poverty and human resources abstracts
Tác giả tập thể: Institute of Labor and Industrial Relations (University of Michigan--Wayne State University)
Định dạng: Serial
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Beverly Hills, Calif., Sage Publications.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!