Lịch sử thế giới hiện đại. Tập 4, từ 1945 đến 1995 /

Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945-1995 với các vấn đề: -Các nước-Phi-Mỹ-latinh sau chiến tranh thế giới thứ 2 -Phong trào Cộng sản Quốc tế.-Cuộc Cách mạng khoa học kỹ thuật sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Lưu vào:
Đồng tác giả: Trần, Thị Vinh, Đặng, Thanh Toán, Đỗ, Thanh Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHQGHN, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Dl Library:

Call Number: 909.82
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn