Journal of management.

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Southern Management Association.
Định dạng: Serial
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Thousand Oaks, Calif. Sage Publications
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương