The business writer's handbook /

Lưu vào:
Tác giả chính: Alred, Gerald J.
Đồng tác giả: Brusaw, Charles T., Oliu, Walter E.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York : St. Martin's Press, c2009.
Phiên bản:9th ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương