Trạng ngữ phương thức, trạng ngữ so sánh và trạng ngữ điều kiện trong tiếng Anh (Có đối chiếu với tiếng Việt) : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ : 5.04.08 /

Trình bày các khái niệm về cấu trúc câu trong tiếng Anh, khái niệm trạng ngữ, chức năng, vị trí của trạng ngữ, các loại trạng ngữ trong tiếng Anh. Khái niệm trạng ngữ và các loại trạng ngữ trong tiếng Việt. Dựa trên nghiên cứu về thành phần trạng ngữ của các nhà ngôn ngữ học, luận văn đã thống kê, p...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Kim Chi
Đồng tác giả: Hoàng, Trọng Phiến, 1934-, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHKHXH & NV, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!