21
Xuất bản 1992
Serial
22
Xuất bản 2002
Serial
23
Xuất bản 1988
Serial
24
Xuất bản 2003
Serial
25
Xuất bản 1980
Serial
26
Xuất bản 2002
Serial
27
Xuất bản 2002
Báo
28
Xuất bản 1983
Serial
29
Serial
30
Serial
31
Xuất bản 2001
Serial
32
Xuất bản 1980
Serial
33
Xuất bản 2001
Sách
34
Xuất bản 2001
Sách
35
Serial
36
Tác giả Palepu, Krishna G., 1954-
Xuất bản 2008
Sách
37
Tác giả George, Jennifer M.
Xuất bản 2008
Sách
38
Tác giả Garrison, Ray H.
Xuất bản 2010
Sách
39
Tác giả Babbie, Earl
Xuất bản 2010
Sách
40
Tác giả Deresky, Helen
Xuất bản 2011
Sách