Marketing research : methodological foundations /

Lưu vào:
Tác giả chính: Churchill, Gilbert A.
Đồng tác giả: Iacobucci, Dawn.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Australia ; Mason, OH : South-Western/Cengage Learning, c2010.
Phiên bản:10th ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thư viện DL:

Call Number: 658.8/3
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn