Advanced international trade : theory and evidence /

Lưu vào:
Tác giả chính: Feenstra, Robert C.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2004.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Publisher description
Table of contents
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương