Cơ sở dữ liệu thời gian : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10 /

Nêu một số khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ. Tổng quan về CSDL thời gian, những thuật ngữ và cơ sở để tiếp cận với CSDL thời gian. Nghiên cứu cách xây dựng, thiết kế những CSDL thời gian ở mức logic và khái niệm, các dạng chuẩn thời gian và thuật toán tách lược đồ module thời gian. G...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Trung Hưng
Đồng tác giả: Hồ, Thuần, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHCN, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!