Phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian /

Giới thiệu mô hình ARIMA, các thành phần của mô hình và tiến trình xây dựng mô hình không có tính mùa vụ. Giới thiệu phần mềm phân tích và dự báo dữ liệu EVIEWS, khảo sát, xử lý dữ liệu chuỗi thời gian để tiến hành dự báo chuỗi bằng các hạng thức của ARIMA. Đưa ra ứng dụng EVIEWS và mô hình ARIMA gi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Thanh Huyền
Đồng tác giả: Đỗ, Văn Thành, 1956-, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHCN, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!