Thiết kế cơ sở dữ liệu trong kho dữ liệu data warehouse /

Luận văn giới thiệu tổng quan về kho dữ liệu, các giải pháp kiến trúc kho dữ liệu và các loại dữ liệu trong kho, xây dựng và quản lý kho dữ liệu. Sử dụng công cụ ORACLE 9I hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu, tạo báo cáo phân tích, tổng hợp trợ giúp ra quyết định. Trình bày mô hình các thành phần kho, lý th...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng Thị Thu Hương
Đồng tác giả: Đỗ Việt Nga, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Khoa Công nghệ, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!