Hoá học nông nghiệp /

Cung cấp những thôn tin cơ bản nhất về vấn đề dinh dưỡng khoáng, sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu và tác động của chúng tới môi trường đất, nước và chất lượng nông sản trong sản xuất nông nghiệp.

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Khoa, 1942-
Đồng tác giả: Trần, Khắc Hiệp, 1947-, Trịnh, Thị Thanh, 1950-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHQGHN, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thư viện DL:

Call Number: 631.4
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn