Bài tập không gian tôpô tuyến tính Banach-Hilbert /

Hệ thống bài tập được sắp xếp theo trình tự: Không gian tuyến tính Tôpô, Các nguyên lý cơ bản của giải tích hàm Tơpô trên không gian đối ngẫu và tính phản xạ, không gian Banach và toán tử giữa các không gian Banach, không gian Hilbert.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Khuê, 1940?-
Đồng tác giả: Lê, Mậu Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHQGHN, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thư viện DL:

Call Number: 514
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn