Vai trò của ngân hàng thế giới đối với các nước đang phát triển và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam /

Tổng quan về Ngân hàng thế giới và làm rõ tác động hai mặt của Ngân hàng thế giới đối với các nước đang phát triển và Việt Nam. Từ đó đưa ra những giải pháp cần thiết để Việt Nam tranh thủ những tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của Ngân hàng Thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thị Thu Hương-
Đồng tác giả: Phạm, Văn Dũng, 1957-, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Khoa Kinh tế, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!