Hoạt động cho vay của ngân hàng đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam /

Phân tích và hệ thống hoá cơ sơ lý luận cơ bản về hoạt động cho vay vốn ngân hàng đối với kinh tế tư nhân.Chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay vốn ngân hàng của kinh tế tư nhân và làm rõ vai trò của vốn ngân hàng đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát tr...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quang Tuyến
Đồng tác giả: Phạm, Văn Dũng, 1957-, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Khoa Kinh tế, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!