Hoàn thiện hoạt động thanh tra Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam /

Hệ thống hoá và phân tích một số vấn đề lý luận chung về hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp Nhà nước. Nêu bật thực trạng hoạt động thanh tra đối với các doanh nghiệp Nhà nước thời gian qua. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới và hoàn thiện hoạt động thanh tra Nhà nước đối với các doanh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đăng Dũng
Đồng tác giả: Phan, Trung Chính, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!