Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới cơ cấu tổ chức của chính phủ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay /

Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản và khái quát thực trạng tổ chức chính phủ Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về tổ chức của chính phủ. Đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới cơ cấu chính phủ : xác định lại chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong điều k...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thuý Hà
Đồng tác giả: Phạm Tuấn Khải, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Khoa Luật, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!