Tác giả: Phạm, Ngọc Hiển

Hướng dẫn quản trị hệ thống
Hướng dẫn phân hệ OPAC
Hướng dẫn cấu hình hệ thống
Hướng dẫn phân hệ bổ sung
Hướng dẫn Việt hóa phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.12
Hướng dẫn phân hệ lưu thông
Hướng dẫn phân hệ bạn đọc
Hướng dẫn phân hệ lưu thông
Hướng dẫn phân hệ OPAC
Hướng dẫn phân hệ bổ sung
Hướng dẫn quản trị hệ thống
Hướng dẫn phân hệ Ấn phẩm định kỳ phần mềm Koha 3.12
Hướng dẫn cấu hình hệ thống
Hướng dẫn phân hệ bạn đọc
Hướng dẫn cài đặt Koha bằng Tarball trên Ubuntu 12.04.2
Hướng dẫn Việt hóa phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.12
Hướng dẫn cài đặt Koha 3.16 bằng Tarball trên Ubuntu 14.04