81
Tác giả Nguyễn, Văn Thoả
Xuất bản 1982
Sách
82
Tác giả Nguyễn, Hoàng Phương, 1927-2004
Xuất bản 1972
Sách
83
Tác giả Lý, Hoà
Xuất bản 1975
Sách
84
Tác giả Babacôp, I.M.
Xuất bản 1977
Sách
85
Tác giả Dieudonne, J.
Xuất bản 1976
Sách
86
Tác giả Dieudonne, J.
Xuất bản 1973
Sách
87
Tác giả Nguyễn, Thừa Hợp, 1932-
Xuất bản 1975
Sách
88
Tác giả Phan, Đức Chính, 1936-
Xuất bản 1978
Sách
89
Tác giả Hoàng, Tụy, 1927-
Xuất bản 1979
Sách
90
Tác giả Hoàng, Tụy, 1927-
Xuất bản 1970
Sách
91
Tác giả Tạ, Ngọc Đạt
Xuất bản 1968
Sách
92
Tác giả Dương, Thủy Vỹ, 1936-
Xuất bản 1970
Sách
93
Tác giả Hoàng, Tụy, 1927-
Xuất bản 1967
Sách
94
Tác giả Bùi, Tường
Xuất bản 1971
Sách
95
Xuất bản 1978
Sách
96
Tác giả Hoàng, Hữu Đường
Xuất bản 1970
Sách
97
Tác giả Stepanov, V.V.
Xuất bản 1961
Sách
98
Tác giả Đinh, Văn Hoàng, 1934-
Xuất bản 1974
Sách
99
Tác giả Vũ, Thanh Khiết
Xuất bản 1973
Sách
100
Tác giả Nguyễn, Hữu Xý
Xuất bản 1974
Sách