Phát triển công nghiệp ở Hải Phòng thực trạng và giải pháp /

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phát triển công nghiệp, tình hình phát triển công nghiệp của Việt Nam, luận văn phân tích đặc điểm, vai trò và thực trạng phát triển ngành công nghiệp Hải Phòng từ năm 1996 đến nay, nêu bật những thành tựu, những vấn đề còn tồn tại. Đề xuất quan điểm, định hướng và m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Hải Hà
Đồng tác giả: Phạm, Văn Dũng, 1957-, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Khoa Kinh tế, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!