Nghiên cứu một vài khía cạnh của lý thuyết tập thô và ứng dụng /

Giới thiệu chung về tập thô và không gian xấp xỉ trong hệ thông tin; Giới thiệu về các đặc trưng của tập thô trên hai phần cơ bản: Ma trận phân biệt được và ma trận không phân biệt được trong hệ thông tin, mô hình tập thô mới dựa trên hệ CSDL; Trình bày tổng quan về CSDL tập thô mờ: Khái niệm tập th...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Thị Ngọc Oanh
Đồng tác giả: Hồ, Thuần, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Khoa Công nghệ, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!