Việc làm ở nông thôn Việt Nam hiện nay /

Luận văn hệ thống hoá cơ sở khoa học về vai trò và sự cần thiết phát triển việc làm ở nông thôn hiện nay; Tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước trong khu vực về giải quyết việc làm ở nông thôn và ý nghĩa của nó đối với nước ta. Từ đó đánh giá thực trạng lao động việc làm trong những năm gần đây, chỉ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Hải Vân
Đồng tác giả: Phạm, Văn Dũng, 1957-, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Trung tâm đào tào bồi dưỡng giảng viên lý luận
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!