Ngành da giầy Việt Nam trong quá trình đổi mới /

Nghiên cứu tình hình phát triển ngành da giày Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đặc biệt từ nửa cuối thập niên 90 trở lại đây, tập trung vào các quan hệ kinh tế, xã hội chi phối sự phát triển của ngành này. Nêu bật những thành công, tồn tại trong phát triển ngành da giày, đề xuất định hướng chiến lược...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Kỳ Văn
Đồng tác giả: Phạm, Văn Dũng, 1957-, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Khoa Kinh tế, 2003
Chủ đề:
Da
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!