181
Tác giả Vũ Ngọc Phan
Xuất bản 1993
Sách
182
Tác giả Phan, Cự Đệ, 1933-
Xuất bản 1988
Sách
183
Tác giả Nguyễn, Thiện Giáp, 1944-
Xuất bản 1994
Sách
184
Tác giả Nguyễn Sinh Huy
Xuất bản 1997
Sách
185
Tác giả Nguyễn, Thế Hoàn, 1941-2011
Xuất bản 1979
Sách
186
Tác giả Nguyễn, Mạnh Tường
Xuất bản 1994
Sách
187
Xuất bản 1993
Sách
188
Tác giả Đỗ, Hữu Châu
Xuất bản 1996
Sách
189
Xuất bản 1970
Sách
190
Xuất bản 1970
Sách
191
Tác giả Nguyễn, Hữu Chí, 1937-
Xuất bản 1976
Sách
192
Tác giả Bêdukhốp,N.I
Xuất bản 1978
Sách
193
Tác giả Nguyễn, Xuân Hoà
Xuất bản 1990
Sách
194
Tác giả Trần, Hưng
Xuất bản 1990
Sách
195
Xuất bản 1995
Sách
196
Xuất bản 1995
Sách
197
Tác giả Nguyễn, Đình Lương
Xuất bản 1993
Sách
198
Tác giả Trần, Trọng Thuỷ
Xuất bản 1992
Sách
199
Xuất bản 1992
Sách
200
Xuất bản 1974
Sách