1
Tác giả Tạ, Ngọc Đạt
Xuất bản 1968
Sách
2
Tác giả Dương, Thủy Vỹ, 1936-
Xuất bản 1970
Sách
3
Tác giả Dương, Thủy Vỹ, 1936-
Xuất bản 1970
Sách
4
Tác giả Nguyễn, Đình Trí, 1931-
Xuất bản 2002
Sách
5
Tác giả Nguyễn, Đình Trí, 1931-
Xuất bản 2002
Sách
6
Xuất bản 1998
Sách
7
Xuất bản 1998
Sách
8
Xuất bản 1999
Sách
9
Xuất bản 2007
Sách