1
Tác giả Hill, Charles W. L.
Xuất bản 2011
Chủ đề: '; ...International business enterprises Management...
Sách
2
Tác giả Deresky, Helen
Xuất bản 2011
Chủ đề: '; ...International business enterprises Management...
Sách
3
Xuất bản 2002
Chủ đề: '; ...International business enterprises Management....
Publisher description
Sách
4
Xuất bản 2002
Chủ đề: '; ...International business enterprises Management....
Publisher description
Sách
5
Tác giả Wild, John J.
Xuất bản 2012
Chủ đề: '; ...International business enterprises Management....
Sách
6
Chủ đề: '; ...International business enterprises Periodicals....
Serial
7
Xuất bản 2002
Chủ đề: '; ...International business enterprises Management....
Publisher description
Sách
8
Xuất bản 2002
Chủ đề: '; ...International business enterprises Management....
Publisher description
Sách