161
Xuất bản 1974
Sách
162
Tác giả Sabát, B.V.
Xuất bản 1979
Sách
163
Tác giả Phan, Văn Thích
Xuất bản 1991
Sách
164
Tác giả Hồ, Lê
Xuất bản 1976
Sách
165
Tác giả Pygatrep, B.S.
Xuất bản 1978
Sách
166
Xuất bản 1968
Sách
167
Xuất bản 1972
Sách
168
Tác giả Sabát, B.V.
Xuất bản 1979
Sách
169
Tác giả Nguyễn, Lộc, 1938-
Xuất bản 1978
Sách
170
Tác giả Sabat, B.V.
Xuất bản 1979
Sách
171
Xuất bản 1978
Sách
172
Tác giả Pygatrep, V.S.
Xuất bản 1978
Sách
173
Tác giả Kompanheetx, A.X.
Xuất bản 1980
Sách
174
Tác giả Đinh, Gia Khánh, 1925-
Xuất bản 1979
Sách
175
Xuất bản 1985
Sách
176
Tác giả Lương, Văn Đang
Xuất bản 1987
Sách
177
Tác giả Lê, Quang Thiêm, 1940-
Xuất bản 1989
Sách
178
179
Tác giả Lê Hữu Nghĩa
Xuất bản 1993
Sách
180
Tác giả Nguyễn, Hữu Vui, 1937-
Xuất bản 1993
Sách