121
Tác giả Nguyễn, Bá Thành, 1951-
Xuất bản 1990
Sách
122
Tác giả Mã, Giang Lân, 1941-
Xuất bản 1990
Sách
123
Tác giả Mã, Giang Lân, 1941-
Xuất bản 1998
Sách
124
Tác giả Nguyễn, Văn Khoả
Xuất bản 1978
Sách
125
Tác giả Xtepanov, Ju.X.
Xuất bản 1977
Sách
126
Tác giả Nguyễn, Văn Tu
Xuất bản 1976
Sách
127
Tác giả Lê, Văn Quán, 1934-
Xuất bản 1978
Sách
128
Xuất bản 1997
Sách
129
Tác giả Nguyễn, Sinh Huy
Xuất bản 1997
Sách
130
Xuất bản 1997
Sách
131
Xuất bản 1997
Sách
132
Xuất bản 1995
Sách
133
Tác giả Nguyễn, Minh Tuệ
Xuất bản 1997
Sách
134
Xuất bản 1997
Sách
135
Xuất bản 1997
Sách
136
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1997
Sách
137