81
Tác giả Phan, Đức Chính, 1936-
Xuất bản 1978
Sách
82
Tác giả Hoàng, Tụy, 1927-
Xuất bản 1979
Sách
83
Tác giả Hoàng, Tụy, 1927-
Xuất bản 1970
Sách
84
Tác giả Tạ, Ngọc Đạt
Xuất bản 1968
Sách
85
Tác giả Dương, Thủy Vỹ, 1936-
Xuất bản 1970
Sách
86
Tác giả Hoàng, Tụy, 1927-
Xuất bản 1967
Sách
87
Tác giả Bùi, Tường
Xuất bản 1971
Sách
88
Xuất bản 1978
Sách
89
Tác giả Hoàng, Hữu Đường
Xuất bản 1970
Sách
90
Tác giả Stepanov, V.V.
Xuất bản 1961
Sách
91
Tác giả Đinh, Văn Hoàng, 1934-
Xuất bản 1974
Sách
92
Tác giả Vũ, Thanh Khiết
Xuất bản 1973
Sách
93
Tác giả Nguyễn, Hữu Xý
Xuất bản 1974
Sách
94
Tác giả Targ, X.M.
Xuất bản 1979
Sách
95
Tác giả Nguyễn, Hoàng Phương, 1927-2004
Xuất bản 1979
Sách
96
Tác giả Lanđao, L.Đ.
Xuất bản 1971
Sách
97
Xuất bản 1979
Sách
98
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1996
Sách
99
Tác giả Nguyễn, Thiện Giáp, 1944-
Xuất bản 1996
Sách
100
Tác giả Nguyễn, Việt Hương, 1958-
Xuất bản 1996
Sách