61
Xuất bản 1977
Sách
62
Tác giả Lê, Xuân Thê
Xuất bản 1984
Sách
63
Tác giả Nguyễn, Khang Cường
Xuất bản 1984
Sách
64
Xuất bản 1979
Sách
65
Xuất bản 1979
Sách
66
Tác giả Pugatrep, V.S.
Xuất bản 1980
Sách
67
Tác giả Vdôrôp, N.M.
Xuất bản 1980
Sách
68
Tác giả Phạm, Ngọc Hồ, 1944-
Xuất bản 1991
Sách
69
Tác giả Phạm, Ngọc Hồ, 1944-
Xuất bản 1991
Sách
70
Tác giả Tsenhu, S.
Xuất bản 1978
Sách
71
Tác giả Lanđau, L.Đ.
Xuất bản 1974
Sách
72
Tác giả Nguyễn, Khang Cường
Xuất bản 1980
Sách
74
Tác giả Nguyễn, Văn Thoả
Xuất bản 1982
Sách
75
Tác giả Nguyễn, Hoàng Phương, 1927-2004
Xuất bản 1972
Sách
76
Tác giả Lý, Hoà
Xuất bản 1975
Sách
77
Tác giả Babacôp, I.M.
Xuất bản 1977
Sách
78
Tác giả Dieudonne, J.
Xuất bản 1976
Sách
79
Tác giả Dieudonne, J.
Xuất bản 1973
Sách
80
Tác giả Nguyễn, Thừa Hợp, 1932-
Xuất bản 1975
Sách