41
Xuất bản 1979
Sách
42
Tác giả Vũ, Văn Chuyên, 1922-
Xuất bản 1971
Sách
43
Tác giả Sasson, A.
Xuất bản 1992
Sách
44
Xuất bản 1976
Sách
45
Tác giả Lê, Quang Minh
Xuất bản 1988
Sách
46
Tác giả Lê, Quang Minh
Xuất bản 1989
Sách
47
Tác giả Hồ, Sỹ Đàm, 1946-
Xuất bản 1990
Sách
48
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1990
Sách
49
Tác giả Hoàng, Gia Khánh
Xuất bản 1990
Sách
50
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1974
Sách
51
Tác giả Rêcastơ, V.G.
Xuất bản 1979
Sách
52
Tác giả Otran, YU.S.
Xuất bản 1979
Sách
53
Tác giả Sabat, B.V.
Xuất bản 1979
Sách
54
Tác giả Kôsin, N.E.
Xuất bản 1975
Sách
55
Tác giả Trương, Văn Diệm
Xuất bản 1990
Sách
56
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1990
Sách
57
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1990
Sách
58
Tác giả Trần, Văn Hạo, 1935-
Xuất bản 1980
Sách
59
Tác giả Cartan, H.
Xuất bản 1980
Sách
60
Tác giả Rêcastơ, V.G.
Xuất bản 1981
Sách