21
Xuất bản 1995
Sách
22
Tác giả Nguyễn, Hải Hà
Xuất bản 1996
Sách
23
Xuất bản 1996
Sách
24
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1996
Sách
25
Xuất bản 1997
Sách
26
Tác giả Đỗ, Ngọc Quang
Xuất bản 1995
Sách
27
Tác giả Nguyễn, Ngọc Đào, 1954-
Xuất bản 1994
Sách
28
Tác giả Vũ, Thị Phụng, 1959-
Xuất bản 1997
Sách
29
Xuất bản 1996
Sách
30
Tác giả Bêdukhôp, N.I.
Xuất bản 1978
Sách
31
Tác giả Đào, Huy Bích, 1937-
Xuất bản 1979
Sách
32
Tác giả Xêđôp, L.I.
Xuất bản 1977
Sách
33
Tác giả Nguyễn, Hữu Chí, 1937-
Xuất bản 1976
Sách
34
Tác giả Nguyễn, Hữu Chí, 1937-
Xuất bản 1979
Sách
35
Tác giả Dieudonne, J.
Xuất bản 1980
Sách
36
Tác giả Mêserxki, I.V.
Xuất bản 1975
Sách
37
Tác giả Liasko, Y.Y.
Xuất bản 1979
Sách
38
Tác giả Dieudonne, J.
Xuất bản 1979
Sách
39
Tác giả Nguyễn, Văn Thoả
Xuất bản 1982
Sách
40
Tác giả Nguyễn, Lân Dũng
Xuất bản 1977
Sách