201
Tác giả Acmetop, N.X.
Xuất bản 1976
Sách
202
Tác giả Phạm, Năng Vũ
Xuất bản 1980
Sách
203
Xuất bản 1971
Sách
204
Tác giả Hà, Văn Tấn, 1934-
Xuất bản 1990
Sách
205
Tác giả Bô Rép, I.
Xuất bản 1974
Sách
206
207
Xuất bản 1990
Sách
208
Tác giả Lanđau, L.Đ.
Xuất bản 1972
Sách
209
Tác giả Nguyễn, Gia Phu, 1932-
Xuất bản 1990
Sách
210
Tác giả Phan, Huy Lê, 1934-
Xuất bản 1990
Sách
211
Tác giả Trịnh, Nhu, 1937-
Xuất bản 1990
Sách
212
Tác giả Trịnh, Nhu, 1937-
Xuất bản 1990
Sách
213
Tác giả Nguyễn, Thừa Hợp, 1932-
Xuất bản 1976
Sách
214
Tác giả Hoàng, Hữu Đường
Xuất bản 1975
Sách
215
Tác giả Mukhin, N.V.
Xuất bản 1983
Sách
216
Tác giả Hoàng, Tụy, 1927-
Xuất bản 1969
Sách
217
Tác giả Đào, Huy Bích, 1937-
Xuất bản 1975
Sách
218
Tác giả Hoàng, Tụy, 1927-
Xuất bản 1967
Sách
219
Tác giả Đào, Huy Bích, 1937-
Xuất bản 1977
Sách
220
Tác giả Cliphớt, A.H.
Xuất bản 1979
Sách