1
Xuất bản 2006
Serial
2
Tác giả Ross, Stephen A.
Xuất bản 2010
Sách
3
Tác giả Brueggeman, William B.
Xuất bản 2011
Sách
4
Tác giả Berk, Jonathan B., 1962-
Xuất bản 2011
Sách
5
Tác giả Brealey, Richard A.
Xuất bản 2011
Sách