1
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1974
Sách
2
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1990
Sách
3
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1990
Sách
4
Tác giả Lê, Đình Thịnh
Xuất bản 1998
Sách
5
Xuất bản 1970
Sách
6
Xuất bản 1970
Sách
7
Tác giả Đào, Huy Bích, 1937-
Xuất bản 1998
Sách
8
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 2000
Sách
9
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1998
Sách
10
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1998
Sách
11
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1998
Sách