1
Tác giả Nguyễn, Lộc, 1938-
Xuất bản 1976
Sách
2
3
Tác giả Nguyễn, Lộc, 1938-
Xuất bản 1978
Sách
4
Tác giả Lương, Văn Đang
Xuất bản 1987
Sách
5
Tác giả Nguyễn, Lộc, 1938-
Xuất bản 2001
Sách
6
Tác giả Nguyễn, Lộc, 1938-
Xuất bản 2004
Sách
7
Tác giả Nguyễn, Lộc, 1938-
Xuất bản 2002
Sách