1
Xuất bản 1999
Sách
2
Tác giả Nguyễn, Đình Trí, 1931-
Xuất bản 1999
Sách
3
Xuất bản 1998
Sách
4
Xuất bản 1998
Sách
5
Xuất bản 1999
Sách
6
Xuất bản 2001
Sách
7
Xuất bản 2002
Sách
8
Tác giả Nguyễn, Đình Trí, 1931-
Xuất bản 2002
Sách
9
Tác giả Nguyễn, Đình Trí, 1931-
Xuất bản 2002
Sách
10
Tác giả Nguyễn, Đình Trí, 1931-
Xuất bản 2002
Sách
11
Xuất bản 1998
Sách
12
Xuất bản 1998
Sách
13
Xuất bản 1999
Sách
14
Xuất bản 2007
Sách