1
Tác giả Đỗ, Đức Giáo, 1946-
Xuất bản 1991
Sách
2
Sách
3
Tác giả Đỗ, Đức Giáo, 1946-
Xuất bản 1999
Sách
4
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1999
Sách
5
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1991
Sách
6
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 2001
Sách
7
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1999
Sách
8
Tác giả Đỗ, Đức Giáo, 1946-
Xuất bản 1991
Sách
9
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1998
Sách
10
Tác giả Đỗ, Đức Giáo, 1946-
Xuất bản 2004
Sách