1
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1996
Sách
2
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1996
Sách
3
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1997
Sách
4
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1996
Sách
6
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 2000
Sách
8
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1999
Sách
9
Tác giả Chu, Văn Mẫn, 1952-
Xuất bản 1999
Sách
10
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1998
Sách
11
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1998
Sách
12
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 2007
Sách