161
Tác giả Lê Văn Hồng
Xuất bản 1997
Sách
162
163
Tác giả Mai, Ngọc Chừ, 1950-
Xuất bản 1991
Sách
164
Tác giả Nguyễn, Hữu Vui, 1937-
Xuất bản 1992
Sách
165
Xuất bản 1971
Sách
166
Tác giả Babacốp, I.M.
Xuất bản 1976
Sách
167
Tác giả Đinh, Gia Khánh, 1925-
Xuất bản 1978
Sách
168
Xuất bản 1974
Sách
169
Tác giả Sabát, B.V.
Xuất bản 1979
Sách
170
Tác giả Phan, Văn Thích
Xuất bản 1991
Sách
171
Tác giả Hồ, Lê
Xuất bản 1976
Sách
172
Tác giả Pygatrep, B.S.
Xuất bản 1978
Sách
173
Xuất bản 1968
Sách
174
Xuất bản 1972
Sách
175
Tác giả Sabát, B.V.
Xuất bản 1979
Sách
176
Tác giả Nguyễn, Lộc, 1938-
Xuất bản 1978
Sách
177
Tác giả Sabat, B.V.
Xuất bản 1979
Sách
178
Xuất bản 1978
Sách
179
Tác giả Pygatrep, V.S.
Xuất bản 1978
Sách
180
Tác giả Kompanheetx, A.X.
Xuất bản 1980
Sách