121
Tác giả Trần, Đình Hượu, 1927-1995
Xuất bản 1988
Sách
122
Tác giả Diệp, Quang Ban
Xuất bản 1989
Sách
123
Tác giả Diệp, Quang Ban
Xuất bản 1989
Sách
124
Tác giả Nguyễn, Lai
Xuất bản 1990
Sách
125
Tác giả Mai, Ngọc Chừ, 1950-
Xuất bản 1990
Sách
126
Tác giả Mai, Ngọc Chừ, 1950-
Xuất bản 1991
Sách
127
Xuất bản 1990
Sách
128
Tác giả Nguyễn, Bá Thành, 1951-
Xuất bản 1990
Sách
129
Tác giả Mã, Giang Lân, 1941-
Xuất bản 1990
Sách
130
Tác giả Mã, Giang Lân, 1941-
Xuất bản 1998
Sách
131
Tác giả Nguyễn, Văn Khoả
Xuất bản 1978
Sách
132
Tác giả Xtepanov, Ju.X.
Xuất bản 1977
Sách
133
Tác giả Nguyễn, Văn Tu
Xuất bản 1976
Sách
134
Tác giả Lê, Văn Quán, 1934-
Xuất bản 1978
Sách
135
Xuất bản 1997
Sách
136
Tác giả Nguyễn, Sinh Huy
Xuất bản 1997
Sách
137
Xuất bản 1997
Sách
138
Xuất bản 1997
Sách
139
Xuất bản 1995
Sách
140
Tác giả Nguyễn, Minh Tuệ
Xuất bản 1997
Sách