101
Tác giả Targ, X.M.
Xuất bản 1979
Sách
102
Tác giả Nguyễn, Hoàng Phương, 1927-2004
Xuất bản 1979
Sách
103
Tác giả Lanđao, L.Đ.
Xuất bản 1971
Sách
104
Xuất bản 1979
Sách
105
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1996
Sách
106
Tác giả Nguyễn, Thiện Giáp, 1944-
Xuất bản 1996
Sách
107
Tác giả Nguyễn, Việt Hương, 1958-
Xuất bản 1996
Sách
108
Tác giả Vũ, Dương Ninh, 1937-
Xuất bản 1990
Sách
109
Tác giả Hoàng, Hồng, 1953-
Xuất bản 1990
Sách
110
Tác giả Trần, Ngọc Vương, 1956-
Xuất bản 1995
Sách
111
112
Tác giả Vũ, Dương Ninh, 1937-
Xuất bản 1995
Sách
113
Tác giả Sze-tsen Hu
Xuất bản 1973
Sách
114
Tác giả Phan, Văn, 1932-
Xuất bản 1997
Xem toàn văn
Sách
115
Tác giả Nguyễn, Thiện Giáp, 1944-
Xuất bản 1978
Sách
116
Tác giả Đỗ, Hồng Chung, 1935-
Xuất bản 1977
Sách
117
Tác giả Nguyễn, Lộc, 1938-
Xuất bản 1976
Sách
118
Tác giả Đinh, Gia Khánh, 1925-
Xuất bản 1972
Sách
119
Tác giả Hoàng, Trọng Phiến, 1934-
Xuất bản 1980
Sách
120
Tác giả Nguyễn, Trường Lịch , 1932-
Xuất bản 1989
Sách