61
Tác giả Kôsin, N.E.
Xuất bản 1975
Sách
62
Tác giả Trương, Văn Diệm
Xuất bản 1990
Sách
63
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1990
Sách
64
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1990
Sách
65
Tác giả Trần, Văn Hạo, 1935-
Xuất bản 1980
Sách
66
Tác giả Cartan, H.
Xuất bản 1980
Sách
67
Tác giả Rêcastơ, V.G.
Xuất bản 1981
Sách
68
Xuất bản 1977
Sách
69
Tác giả Lê, Xuân Thê
Xuất bản 1984
Sách
70
Tác giả Nguyễn, Khang Cường
Xuất bản 1984
Sách
71
Xuất bản 1979
Sách
72
Xuất bản 1979
Sách
73
Tác giả Pugatrep, V.S.
Xuất bản 1980
Sách
74
Tác giả Vdôrôp, N.M.
Xuất bản 1980
Sách
75
Tác giả Phạm, Ngọc Hồ, 1944-
Xuất bản 1991
Sách
76
Tác giả Phạm, Ngọc Hồ, 1944-
Xuất bản 1991
Sách
77
Tác giả Tsenhu, S.
Xuất bản 1978
Sách
78
Tác giả Lanđau, L.Đ.
Xuất bản 1974
Sách
79
Tác giả Nguyễn, Khang Cường
Xuất bản 1980
Sách