41
Tác giả Nguyễn, Hữu Chí, 1937-
Xuất bản 1979
Sách
42
Tác giả Dieudonne, J.
Xuất bản 1980
Sách
43
Tác giả Mêserxki, I.V.
Xuất bản 1975
Sách
44
Tác giả Liasko, Y.Y.
Xuất bản 1979
Sách
45
Tác giả Dieudonne, J.
Xuất bản 1979
Sách
46
Tác giả Nguyễn, Văn Thoả
Xuất bản 1982
Sách
47
Tác giả Nguyễn, Lân Dũng
Xuất bản 1977
Sách
48
Xuất bản 1979
Sách
49
Tác giả Vũ, Văn Chuyên, 1922-
Xuất bản 1971
Sách
50
Tác giả Sasson, A.
Xuất bản 1992
Sách
51
Xuất bản 1976
Sách
52
Tác giả Lê, Quang Minh
Xuất bản 1988
Sách
53
Tác giả Lê, Quang Minh
Xuất bản 1989
Sách
54
Tác giả Hồ, Sỹ Đàm, 1946-
Xuất bản 1990
Sách
55
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1990
Sách
56
Tác giả Hoàng, Gia Khánh
Xuất bản 1990
Sách
57
Tác giả Phan, Văn Hạp, 1939-
Xuất bản 1974
Sách
58
Tác giả Rêcastơ, V.G.
Xuất bản 1979
Sách
59
Tác giả Otran, YU.S.
Xuất bản 1979
Sách
60
Tác giả Sabat, B.V.
Xuất bản 1979
Sách