21
Xuất bản 1996
Sách
22
Tác giả Nguyễn, Văn Khuê, 1940?-
Xuất bản 1996
Sách
23
Tác giả Lê, Văn Khoa, 1942-
Xuất bản 1996
Sách
24
Tác giả Nguyễn, Phúc Thuần
Xuất bản 1996
Sách
25
Tác giả Lê, Văn Khoa, 1942-
Xuất bản 1996
Sách
26
Tác giả Phạm, Viết Vượng
Xuất bản 1996
Sách
27
Tác giả Vương, Tất Đạt
Xuất bản 1997
Sách
28
Xuất bản 1995
Sách
29
Tác giả Nguyễn, Hải Hà
Xuất bản 1996
Sách
30
Xuất bản 1996
Sách
31
Tác giả Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-
Xuất bản 1996
Sách
32
Xuất bản 1997
Sách
33
Tác giả Đỗ, Ngọc Quang
Xuất bản 1995
Sách
34
Tác giả Nguyễn, Ngọc Đào, 1954-
Xuất bản 1994
Sách
35
Tác giả Vũ, Thị Phụng, 1959-
Xuất bản 1997
Sách
36
Xuất bản 1996
Sách
37
Tác giả Bêdukhôp, N.I.
Xuất bản 1978
Sách
38
Tác giả Đào, Huy Bích, 1937-
Xuất bản 1979
Sách
39
Tác giả Xêđôp, L.I.
Xuất bản 1977
Sách
40
Tác giả Nguyễn, Hữu Chí, 1937-
Xuất bản 1976
Sách