201
Tác giả Trần, Hưng
Xuất bản 1990
Sách
202
Xuất bản 1995
Sách
203
Xuất bản 1995
Sách
204
Tác giả Nguyễn, Đình Lương
Xuất bản 1993
Sách
205
Tác giả Trần, Trọng Thuỷ
Xuất bản 1992
Sách
206
Xuất bản 1992
Sách
207
Xuất bản 1974
Sách
208
Tác giả Acmetop, N.X.
Xuất bản 1976
Sách
209
Tác giả Phạm, Năng Vũ
Xuất bản 1980
Sách
210
Xuất bản 1971
Sách
211
Tác giả Hà, Văn Tấn, 1934-
Xuất bản 1990
Sách
212
Tác giả Bô Rép, I.
Xuất bản 1974
Sách
213
214
Xuất bản 1990
Sách
215
Tác giả Lanđau, L.Đ.
Xuất bản 1972
Sách
216
Tác giả Nguyễn, Gia Phu, 1932-
Xuất bản 1990
Sách
217
Tác giả Phan, Huy Lê, 1934-
Xuất bản 1990
Sách
218
Tác giả Trịnh, Nhu, 1937-
Xuất bản 1990
Sách
219
Tác giả Trịnh, Nhu, 1937-
Xuất bản 1990
Sách
220
Tác giả Nguyễn, Thừa Hợp, 1932-
Xuất bản 1976
Sách