181
Tác giả Đinh, Gia Khánh, 1925-
Xuất bản 1979
Sách
182
Xuất bản 1985
Sách
183
Tác giả Lương, Văn Đang
Xuất bản 1987
Sách
184
Tác giả Lê, Quang Thiêm, 1940-
Xuất bản 1989
Sách
185
186
Tác giả Lê Hữu Nghĩa
Xuất bản 1993
Sách
187
Tác giả Nguyễn, Hữu Vui, 1937-
Xuất bản 1993
Sách
188
Tác giả Vũ Ngọc Phan
Xuất bản 1993
Sách
189
Tác giả Phan, Cự Đệ, 1933-
Xuất bản 1988
Sách
190
Tác giả Nguyễn, Thiện Giáp, 1944-
Xuất bản 1994
Sách
191
Tác giả Nguyễn Sinh Huy
Xuất bản 1997
Sách
192
Tác giả Nguyễn, Thế Hoàn, 1941-2011
Xuất bản 1979
Sách
193
Tác giả Nguyễn, Mạnh Tường
Xuất bản 1994
Sách
194
Xuất bản 1993
Sách
195
Tác giả Đỗ, Hữu Châu
Xuất bản 1996
Sách
196
Xuất bản 1970
Sách
197
Xuất bản 1970
Sách
198
Tác giả Nguyễn, Hữu Chí, 1937-
Xuất bản 1976
Sách
199
Tác giả Bêdukhốp,N.I
Xuất bản 1978
Sách
200
Tác giả Nguyễn, Xuân Hoà
Xuất bản 1990
Sách