1
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1990
Sách
2
Tác giả Sabát, B.V.
Xuất bản 1979
Sách
3
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1976
Sách
4
Sách
5
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1999
Sách
6
Tác giả Nguyễn, Văn Mậu, 1949-
Xuất bản 2000
Sách
7
Tác giả Nguyễn, Văn Mậu, 1949-
Xuất bản 2001
Sách
8
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1991
Sách
9
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 2001
Sách
10
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1999
Sách
11
Tác giả Nguyễn, Văn Mậu, 1949-
Xuất bản 2001
Sách
12
Tác giả Nguyễn, Thuỷ Thanh
Xuất bản 1998
Sách
13
Tác giả Nguyễn, Văn Mậu, 1949-
Xuất bản 2002
Sách